Zestaw narzędzi do nauki w miejscu pracy i Plany Partnerstwa

Zestaw narzędzi do uczenia się w miejscu pracy obejmuje szereg zasobów wiedzy, które dostawcy usług edukacyjnych, organizacje wspierające biznes i szersze zainteresowane strony mogą wykorzystać, aby pomóc MŚP w wprowadzaniu innowacji poprzez uczenie się w miejscu pracy. Niniejszy przewodnik ma wymierny wpływ na wyposażenie właścicieli MŚP w zwiększanie nabywania nowych umiejętności przez pracowników poprzez przyjęcie podejścia opartego na uczeniu się w miejscu pracy. Pracownicy MŚP będą mogli skorzystać z naszych dalekosiężnych badań nad:

Różnymi modelami uczenia się w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprzyjają innowacjom i intraprzedsiębiorczości w MŚP.

 Najbardziej pionierskie metody pedagogiczne (teoria i praktyka nauczania) w zakresie innowacji, które są najbardziej odpowiednie do rozwoju produktu przyjaznego dla osób starszych

Przewodnik ma na celu zachęcić MŚP do:

zmiany postrzegania potencjału uczenia się w miejscu pracy w celu zwiększenia innowacyjności

zobowiązanie się do włączenia nauki poprzez praktykę w MŚP

dążenia do nabywania innowacyjnych umiejętności cyfrowych i rozwoju nowych produktów, prowadzących do większej wydajności, konkurencyjności i odporności.

Przewodnik stworzony wspólnie w międzynarodowym partnerstwie ma na celu wspomóc doprowadzić do stworzenia bardziej sprzyjającego otoczenia dla firm działających w sektorze Srebrnej Gospodarki. Na szczeblu regionalnym ambicje dotyczące większego poziomu kapitału społecznego, nieformalnego uczenia się i pętli informacji zwrotnej, które przyczynią się do ciągłego doskonalenia kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju dalszych inicjatyw.

Plany strategiczne partnerstwa biznesowego w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego zostały przygotowane przy użyciu metodologii przedstawionej w podręczniku „Nauka oparta na pracy w wieku przyjaznym gospodarce”. Ten zestaw narzędzi (Link) jest zasobem zwiększającym przyjęcie innowacyjnych podejść opartych na uczeniu się w miejscu pracy w celu zwiększenia innowacyjności i intraprzedsiębiorczości. U czterech partnerów (Lisburn-Castlereagh, Irlandia Północna, Wielka Brytania, hrabstwo Louth, Irlandia, Szczecin, Polska i Andaluzja, Hiszpania) każdy region określa:

kontekst i uzasadnienie WBL (Work Based Learning – uczenie się w miejscu pracy) w regionie,

szczegółowy cel kształcenia dla MŚP w odniesieniu do nowych produktów i usług dla seniorów w regionie

zalecenia polityczne dotyczące wprowadzenia innowacyjnych modeli WBL

rola oraz ramy czasowe każdego podmiotu we wdrażaniu zaleceń

kamienie milowe, do których interesariusze mogą odnosić swoje postępy.

KTO SKORZYSTA, SKĄD REGIONALNE PODEJŚCIE VET-BIZNES?

Nasze podejście do partnerstwa regionalnego VET-Biznes stanowi ważną platformę do tworzenia i pogłębiania stałych relacji między różnymi instytucjami działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, stymulowania przedsiębiorczości w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Powstające Partnerstwa Regionalne będą działały na rzecz wspierania i rozpowszechniania rezultatów projektu w regionie i poza nim jak również przyczyniają się do wypełniania zaleceń struktur Komisji Europejskiej na rzecz regionalnych struktur partnerstwa:

Każda interwencja publiczna mająca na celu dalszy rozwój sektora wymaga uruchomienia procesów wzajemnej międzysektorowej inspiracji. Wymaga to opracowania i przetestowania lepszych instrumentów i polityk wsparcia biznesowego, które mają ułatwić powiązania międzysektorowe i efekty zewnętrzne. Oznacza to wspieranie zmian w samych sektorach, dodając nowe umiejętności i kompetencje” – Komisja UE

KTO KORZYSTA?

Każde partnerstwo będzie formułowane dzięki zaangażowaniu 10-12 wysokiej rangi decydentów

  • instytucji szkolnictwa zawodowego oraz wyższego,
  • organizacji non-profit,
  • władz samorządowym,
  • przedstawicieli branży turystycznej
  • izbami handlowymi
  • agencjami rozwoju regionalnego

Każdy strategiczny plan partnerstwa regionalnego VET-Biznes może być wykorzystywany przez podmioty akademickie, decydentów, a także przez podmioty gospodarcze, organizacje i izby. Ułatwia tworzenie warunków i powiązań organizacyjnych, które są niezbędne dla procesów promujących aktywizację ekonomiczną przyjazną osobom starszym.

POBIERZ STRESZCZENIE KAŻDEGO PLANU

Lisburn Castlereagh – skontaktuj się z Sarah.Johnston@lisburncastlereagh.gov.uk w celu uzyskania pełnej kopii planu 

Andalucía – skontaktuj się z mar.olmo@ageinglab.org, aby uzyskać pełną kopię Planu

Louth – skontaktuj się z sarah.mallon@leo.louthcoco.ie aby uzyskać pełną kopię Planu

Szczecin – skontaktuj się z  jw@izba.info aby uzyskać pełną kopię Planu

This post is also available in: angielski hiszpański